World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
คำอธิบาย


หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล�ดำเนินงานด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่ม ยินดีให้บริการทั้งในสถานประกอบการ โรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนก่อนตรวจ Pre Check Up1. รวบรวมความต้องการ และข้อจำกัดของลูกค้า2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดการเดินทาง แผนที่3. กำหนดจำนวน และรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ4. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ / Poster A3 / แผ่นพับ ฯลฯการจัดอัตรากำลัง ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่1. ลงทะเบียน Registration2. รับอุปกรณ์ Pick up Specimen Container3. ตรวจเพิ่ม Additional Check up4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight/Height5. วัดความดัน Vital Sign6. เจาะเลือด Blood Test7. เก็บปัสสาวะ Urine8. เอกซเรย์ X-ray9. พบแพทย์ Physical Examination10. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย- ทดสอบการได้ยิน- วัดสายตา- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG- ตรวจสมรรถภาพปอด- ทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยียดขาหลังจากทำการเก็บสิ่งส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจประเมินผลโดยมีขั้นตอน ดังนี้1. รับส่งตรวจจากหน่วยตรวจสุขภาพ จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสิ่งส่งตรวจ จากนั้นแบ่งประเภทสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดแยกไปทำการตรวจ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าผลตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์ และยืนยันผลพร้อมส่งข้อมูลไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป2. อ่านผล XRay โดยภาพ XRay Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังษีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป3. Recheck ผลการตรวจ เมื่อผลการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ และ XRay ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพจะทำการตรวจทาน และวิเคราะห์สรุปผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง4. Report เมื่อผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเล่มสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็นเล่มรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับให้พนักงานแต่ละคน5. การจัดส่งผล ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนำส่งถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว และสำหรับต่างจังหวัด จะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยทั้งแบบลงทะเบียน และ EMS

สถานที่ & ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกการตลาด 02-836-9999 ต่อ 9546, 2154, 2122, 2152

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
- ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล
- บริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยทีมงานแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงาน