World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


‘พีท-กันตพร’ ขึ้นแท่นศิษย์เก่ามีชื่อเสียง ม.มหิดล

 

‘พีท-กันตพร’ ขึ้นแท่นศิษย์เก่ามีชื่อเสียง ม.มหิดล

นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (Mahidol University Alumni Recognition) ประจำปี 2566

 

ซึ่งการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละปี จะคัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความสามารถ และคุณประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งนายกันตพร หาญพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งการเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางในการวางแผนและพัฒนาทั้งธุรกิจเอง รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งถือเป็นผู้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

 

ผ่านมามีศิษย์เก่าของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งจากหลายอาชีพและสาขา ได้รับเลือกมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย

*****************************

 

Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]