World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


สิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาล (มาตรา 33 และ 39) รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ

 

 

สิทธิประกันสังคมในการรักษาหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ

 

แนวปฏิบัติการทำหัตถการหัวใจและหลอดเลือด สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 และ 39

1. การรักษาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ และมีความจำเป็นต้องเข้ารับการทำหัตถการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยและพบข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องทำหัตถการการักษา 7 รายการดังกล่าว ให้นำเอกสารประวัติการรักษาและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อติดต่อเข้ารับการักษาต่อที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

2. กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่ค่อยออก หรือแน่นหน้าอกแบบเฉียบพลัน ให้รีบไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (ECG or EKG) หากพบข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติหลอดเลือดหัวใจตีบ สามารถส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจได้ในทันที

 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

  • บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายผู้ประกันตน
  • ประวัติการรักษาที่มีข้อบ่งชี้อันจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา 7 หัตถการหัวใจและหลอดเลือด

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. กรณีต้องเข้ารับการรักษาตาม 7 หัตถการดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง

 

2.  กรณีต้องเข้ารับการรักษาตาม 7 หัตถการดังกล่าว โรงพยาบาลต้นสังกัดสามารถส่งตัวผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ทั้งนี้ผู้ประกันตนและโรงพยาบาลต้นสังกัดไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

3. รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 หัตถการ

  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ  (CAG +PCI)
  • การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS With RFCA)
  • การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS With Carto)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent  Pace Maker)
  • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD)
  • การใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว (CRTP หรือ CRTD)

 

4. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลจะเป็นผู้ประสานโรงพยาบาลปลายทาง กรณีมีการส่งตัวกลับไปรักษาสถานพยาบาลต้นสังกัดของผู้ประกันตน

 

5. การนัดตรวจหรือพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา  กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ เบอร์ 061-405-2740 ศูนย์สวนหัวใจ WMC ชั้น 5 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

 

สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์สวนหัวใจ WMC ชั้น 5

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

โทร 061-405-2740

 

 

 ตั้งแต่วันที่ : 6 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566