World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


นายแพทย์บริพัตร วงค์ประชุม

 

ชำนาญพิเศษ :ศัลยศาสตร์ 
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศูนย์ : ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า

ชั้น : 1

 

การศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล,2548
- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง,2556