World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ศักยภาพบริการ
 
อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นอาคารสูง 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น โดย 4 ชั้นแรก เป็นส่วนของเมดิคอลพลาซ่า ซึ่งมี

·  ห้องปรึกษาและตรวจโรคจำนวน 79 ห้อง
·  ศูนย์ล้างไต รองรับเครื่องไตเทียมเต็มศักยภาพ 12 เครื่อง
·  ศูนย์เอ็นโดสโคปมี 4 ห้องตรวจ
·  แผนกฉุกเฉินมีห้องฉุกเฉินมาตรฐาน 6 ห้อง และห้องฉุกเฉินวิกฤต 2 ห้อง

โรงพยาบาลยังมีศูนย์ภาพวินิจฉัย 3 แห่ง มี
·  เครื่องเอ็มอาร์ไอ แบบ 1.5 T
·  เครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 64-สไลซ์
·  เครื่องดิจิตอลแมมโมกราฟี
·  เครื่องอัลตราซาวด์ แบบ 4-D, 3-D และ 2-D เครื่องตรวจมวลกระดูก
·  เครื่องดิจิตอลฟลูออโรสโคปีและดิจิตอลเอกซเรย์

โรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดใหญ่ 11 ห้อง ประกอบด้วย
·  ห้องผ่าตัดใหญ่มาตรฐาน 8 ห้อง
·  ห้องผ่าตัดใหญ่แบบอินทิเกรด เพื่อรองรับการผ่าตัดแผลเล็กเต็มรูปแบบ 1 ห้อง
·  เครื่องตรวจภาพหลอดเลือดดิจิตอล แบบแกนเดี่ยวเพื่อใช้ในการตรวจและทำหัตถการด้านหัวใจ 1 ห้อง และแบบแกนคู่สำหรับการตรวจและทำหัตถการด้านหลอดเลือดสมอง 1 ห้อง
·  ตลอดจนเครื่องดิจิตอลเอกซเรย์แบบ ซี-อาร์ม เพื่อใช้ในการทำหัตถการทั่วไป
·  ห้องหัตถการ ไอ.วี.เอฟ และแลปตัวอ่อนเพื่อใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากจำนวน 1 ห้อง
·  แผนกห้องคลอด ประกอบด้วยห้องคลอดจำนวน 4 ห้องนอกจากนี้ ยังมีห้องอินเตอร์มีเดียทแคร์ 16 ห้อง
·  ห้องไอโซเลชั่น 8 ห้อง โดยห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลทั้งหมดเป็นห้องส่วนตัว

แผนกผู้ป่วยในเป็นห้องส่วนตัวทั้งหมด 324 ห้อง ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นห้องเดี่ยวทั้งหมด 29 ห้อง ดังนี
· ห้องผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (ซี.ซี.ยู) 5 ห้อง
· ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอ.ซี.ยู) ประกอบด้วย ห้อง ไอ.ซี.ยู มาตรฐาน ส่วนตัว 17 ห้อง
· ห้อง ไอ.ซี.ยู แบบไอโซเลชั่น เพื่อกักเชื้อ 5 ห้อง
· ห้อง เอ็น.ไอ.ซี.ยู (ทารกแรกคลอด) 1 ห้อง