World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


 

วิสัยทัศน์ (Vision)

จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย


   

    

 

 

พันธกิจ (Mission)

สร้างพฤติกรรมการบริการที่ประทับใจอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนการรักษาที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสร้างรากฐานด้านคุณภาพให้แข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืน

  

       

 

ค่านิยม (Value)

  • ความชำนาญ ของแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง
  • คุณภาพ การตรวจที่พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ครบครัน ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล
  • การบริการที่ประทับใจ  พร้อมบริการผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งรายบุคคลและองค์กร ผู้รับบริการสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (Joint Commission International : JCI)
  • เทคโนโลยี มีการพัฒนาการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย