แพทย์หญิง นภวรี จันทรวงศ์

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, ศูนย์สุขภาพสตรี, ศูนย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, ศูนย์มะเร็งนรีเวช

เฉพาะทาง : สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา และมะเร็งนารีเวช

Accessibility Tools