ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

delimiter image
Image

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Image

คุณกันตพร หาญพาณิชย์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการตลาดภายในประเทศ

Image

คุณสุธาวดี มดแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
Image

คุณอัญสุรีย์ สุวรรณสุระ

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ
Image

คุณจุรีย์ บุญศรีโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป
Image

คุณเพ็ญศรี เจียมสกุลยั่งยืน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accessibility Tools