ผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารโรงพยาบาล

delimiter image
Image

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Image

คุณกันตพร หาญพาณิชย์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการตลาดภายในประเทศ

Image

คุณสุธาวดี มดแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
Image

คุณอัญสุรีย์ สุวรรณสุระ

ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
Image

คุณจุรีย์ บุญศรีโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป
Image

คุณเพ็ญศรี เจียมสกุลยั่งยืน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน