บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

Ambulance Service

ศูนย์ฉุกเฉิน - รับส่งผู้ป่วย

Mobile ICU/CCU Service

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมให้บริการดูแลรับ – ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ
ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้พร้อม stand by รับเเจ้งเหตุฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ป่วยวิกฤต และผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอดจนความพร้อม
ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ได้รับมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยเสมือน
ICU/CCU เคลื่อนที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง

บริการและการรักษา

  • บริการรถพยาบาล นำส่งผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
  • บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย รับ-ส่งตรวจตามแพทย์นัด
  • บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
  • บริการรถพยาบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลับบ้านพักทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
  • บริการรถพยาบาล Stand By กิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานกีฬา เป็นต้น
  • บริการหัตถการพยาบาล โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ

Accessibility Tools