ออกแบบสู่ความเป็นเลิศ

Design-08

ออกแบบสู่ความเป็นเลิศ

delimiter image

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะถือเป็นย่านเศรษฐกิจคุณภาพ ที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เปรียบเสมือนศูนย์กลางของเมืองเจริญรอบนอกที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็วที่สุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

อาคารของเราออกแบบและก่อสร้างอิงมาตรฐานอันเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

delimiter image

  American Institute of Architect (AIA)
  American Society of Mechanical Engineering (ASME)
  American Society of Heating
  Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  Health Technical Memoranda (HTM) to American Society for
Testing and Materials (ASTM)
  ส่วนห้องครัวปรุงอาหารผู้ป่วยตลอดจนกระบวนการเตรียมและปรุงอาหารอิงมาตรฐาน HA CCP และ Good Manufacturing Practice (GMP)

“การรักษาสุขภาพ” ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

delimiter image

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับและแสดงถึงคุณภาพความปลอดภัยในระดับสากล 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ยกระดับการรักษาด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล”

delimiter image

ในยุคที่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลถูกออกแบบให้เป็นโรงพยาบาลดิจิทัลตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและเทคโนโลยีล่าสุดด้านการแพทย์ เพื่อปัจจัยด้านสุขภาพ ลดระยะเวลาการรอคอยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันถ่วงที อีกทั้งได้รับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลในระดับ 6-7 ของ Health Information and Management Systems Society (HIMSS) อีกด้วย

Accessibility Tools