ศักยภาพการให้บริการ

Layer
Layer

อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มีศักยภาพการให้บริการครอบคลุมทุกมิติในทางการแพทย์ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การรักษา ไปจนถึงการป้องกันโรค ซึ่งเรามีความพร้อมในด้านการแพทย์ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสถานที่ที่สะดวกสะบายพร้อมที่ให้บริการผู้รับบริการทุกท่านจากทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นอาคารสูง 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

 • ห้องปรึกษาและตรวจโรคจำนวน 79 ห้อง
 • ศูนย์ล้างไต รองรับเครื่องไตเทียมเต็มศักยภาพ 12 เครื่อง
 • ศูนย์เอ็นโดสโคปมี 4 ห้องตรวจ
 • แผนกฉุกเฉินมีห้องฉุกเฉินมาตรฐาน 6 ห้องและห้องฉุกเฉินวิกฤต 2 ห้อง
Layer
Layer

ศูนย์วินิจฉัย 3 แห่ง

delimiter image
 • เครื่องเอ็มอาร์ไอ แบบ 1.5 T
 • เครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 64-สไลซ์
 • เครื่องดิจิตอลแมมโมกราฟี
 • เครื่องอัลตราซาวด์ แบบ 4-D, 3-D และ 2-D
  เครื่องตรวจมวลกระดูกและห้องฉุกเฉินวิกฤต 2 ห้อง
 • เครื่องดิจิตอลฟลูออโรสโคปีและดิจิตอลเอกซเรย์
Layer
Layer

ห้องผ่านตัดใหญ่ 11 ห้อง

delimiter image
 • ห้องผ่าตัดใหญ่มาตรฐาน 8 ห้อง
 • ห้องผ่าตัดใหญ่แบบอินทิเกรด เพื่อรองรับการผ่าตัดแผลเล็ก
  เต็มรูปแบบ 1 ห้องเครื่องดิจิตอลแมมโมกราฟี
 • เครื่องตรวจภาพหลอดเลือดดิจิตอล แบบแกนเดี่ยวเพื่อใช้ใน
  การตรวจและทำหัตถการด้านหัวใจ 1 ห้อง และแบบแกนคู่
  สำหรับการตรวจและทำหัตถการด้านหลอดเลือดสมอง 1 ห้อง
 • เครื่องดิจิตอลเอกซเรย์แบบ ซี-อาร์ม เพื่อใช้ในการทำ
  หัตถการทั่วไป
 • ห้องหัตถการ ไอ.วี.เอฟ และแลปตัวอ่อนเพื่อใช้ในการรักษา
  ภาวะมีบุตรยากจำนวน 1 ห้อง
 • แผนกห้องคลอด ประกอบด้วยห้องคลอดจำนวน 4 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีห้องอินเตอร์มีเดียทแคร์ 16 ห้อง
 • ห้องไอโซเลชั่น 8 ห้อง โดยห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลทั้งหมดเป็นห้องส่วนตัว
Layer
Layer

แผนกผู้ป่วยในเป็นห้องส่วนตัว

ทั้งหมด 324 ห้อง ประกอบด้วย ห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นห้องเดี่ยวทั้งหมด 29 ห้อง

 • ห้องผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (ซี.ซี.ยู) 5 ห้อง
 • ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอ.ซี.ยู) ประกอบด้วย ห้อง ไอ.ซี.ยู มาตรฐาน
  ส่วนตัว 17 ห้อง
 • ห้อง ไอ.ซี.ยู แบบไอโซเลชั่น เพื่อกักเชื้อ 5 ห้อง
 • ห้อง เอ็น.ไอ.ซี.ยู (ทารกแรกคลอด) 1 ห้อง
Layer
Layer

Accessibility Tools