ศักยภาพการให้บริการ

Layer
Layer

อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มีศักยภาพการให้บริการครอบคลุมทุกมิติในทางการแพทย์ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การรักษา ไปจนถึงการป้องกันโรค ซึ่งเรามีความพร้อมในด้านการแพทย์ บุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสถานที่ที่สะดวกสะบายพร้อมที่ให้บริการผู้รับบริการทุกท่านจากทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นอาคารสูง 24 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

 • ห้องปรึกษาและตรวจโรค
 • ศูนย์ล้างไต รองรับเครื่องไตเทียมเต็มศักยภาพ
 • ศูนย์เอ็นโดสโคป
 • แผนกฉุกเฉินมีห้องฉุกเฉินมาตรฐาน  และห้องฉุกเฉินวิกฤต
Layer
Layer

ศูนย์วินิจฉัย 3 แห่ง

delimiter image
 • เครื่องเอ็มอาร์ไอ แบบ 1.5 T
 • เครื่องเอกเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 64-สไลซ์
 • เครื่องดิจิตอลแมมโมกราฟี
 • เครื่องอัลตราซาวด์ แบบ 4-D, 3-D และ 2-D
  เครื่องตรวจมวลกระดูกและห้องฉุกเฉินวิกฤต 2 ห้อง
 • เครื่องดิจิตอลฟลูออโรสโคปีและดิจิตอลเอกซเรย์
Layer
Layer

ห้องผ่าตัดใหญ่

delimiter image
 • ห้องผ่าตัดใหญ่มาตรฐาน
 • ห้องผ่าตัดใหญ่แบบอินทิเกรด เพื่อรองรับการผ่าตัดแผลเล็ก
  เต็มรูปแบบ
 • เครื่องตรวจภาพหลอดเลือดดิจิตอล แบบแกนเดี่ยวเพื่อใช้ใน
  การตรวจและทำหัตถการด้านหัวใจ และแบบแกนคู่
  สำหรับการตรวจและทำหัตถการด้านหลอดเลือดสมอง
 • เครื่องดิจิตอลเอกซเรย์แบบ ซี-อาร์ม เพื่อใช้ในการทำ
  หัตถการทั่วไป
 • ห้องหัตถการ ไอ.วี.เอฟ และแลปตัวอ่อนเพื่อใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • แผนกห้องคลอด ประกอบด้วยห้องคลอด นอกจากนี้ ยังมีห้องอินเตอร์มีเดียทแคร์
 • ห้องไอโซเลชั่น โดยห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลทั้งหมดเป็นห้องส่วนตัว
Layer
Layer

แผนกผู้ป่วยในเป็นห้องส่วนตัว

ทั้งหมด 150 ห้อง ประกอบด้วย

 • ห้องผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (ซี.ซี.ยู)
 • ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ไอ.ซี.ยู) ประกอบด้วย ห้อง ไอ.ซี.ยู มาตรฐานส่วนตัว
 • ห้อง ไอ.ซี.ยู แบบไอโซเลชั่น เพื่อกักเชื้อ
 • ห้อง เอ็น.ไอ.ซี.ยู (ทารกแรกคลอด)
Layer
Layer

Accessibility Tools