วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision

delimiter image

จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์
ในการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

พันธกิจ Mission

delimiter image

สร้างพฤติกรรมการบริการที่ประทับใจอย่างต่อเนื่องปรับ
เปลี่ยนการรักษาที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง
สร้างรากฐานด้านคุณภาพให้แข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืน

ค่านิยม Value

delimiter image
Image icon

ความเป็นมืออาชีพ

มีความเป็นมืออาชีพของแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล เจ้าหน้าที่และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง
Image icon

พัฒนาคุณภาพ

มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
Image icon

บริการที่ประทับใจ

พร้อมบริการผู้ป่วย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งรายบุคคลและองค์กร ผู้รับบริการสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (Joint Commission International : JCI)
Image icon

เทคโนโลยีทันสมัย

มีการพัฒนาการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

Accessibility Tools