แพทย์หญิง วลัยพร เลาหวินิจ

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง, ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

Accessibility Tools