แพทย์หญิง เบญจวรรณ ลิมป์วนัสพงศ์

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, ศูนย์สุขภาพสตรี, ศูนย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, ศูนย์มะเร็งนรีเวช

เฉพาะทาง : สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา การผ่าตัดและวินิจฉัยผ่านกล้องทางนรีเวช

Accessibility Tools