แพทย์หญิง ปราญชลี ศรีกาญจนวัชร

ศูนย์สุขภาพเด็กดี, ศูนย์ต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก, ศูนย์กุมารเวช

เฉพาะทาง : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

Accessibility Tools