ต้อหิน ภัยเงียบสาเหตุคนไทยตาบอดเป็นอันดับ 1!!

“ต้อหิน” เป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นชนิดที่รักษาไม่หาย อันดับ 1 ของโลก! โดยที่โรคต้อหินนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย ทั้งวัยเด็ก และวัยทำงาน โดยความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหินนั้นมีเพิ่มขึ้นตามอายุ