ทันตแพทย์หญิง สุชญา ตันตระโชติ

เฉพาะทาง : ทันตกรรมหัตถการ ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตแพทย์หญิง ศุภางค์ ตันตระกูล

เฉพาะทาง : ปริทันตวิทยา ประจำศูนย์ : ศูนย์ปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์หญิง นพวรรณ อำไพสุวรรณ

เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม

ทันตแพทย์หญิง หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล

เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม

ทันตแพทย์ ศกานต์ จำปี

เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ศนิดา ก้องพานิชกุล

เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ปิยาพัชร สุรังษี

เฉพาะทาง : ทันตกรรมทั่วไป ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง รัชกร วรรณตระกูล

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำศูนย์ : ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์ ปวริศ ชนะชล

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำศูนย์ : ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์หญิง มนัญชยา เกษมสวัสดิ์

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำศูนย์ : ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล