แพทย์หญิง อัญญา เวียรศิลป์

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิง ศศินภิส แจ่มถาวร

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์ธฤต ลั่นซ้าย

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมตกแต่ง ประจำศูนย์ : ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

นายแพทย์ ธนน คงเจริญสมบัติ

เฉพาะทาง : โภชนาการคลินิก ประจำศูนย์ : ศูนย์ลดน้ำหนัก

แพทย์หญิง เมธาวี จันทราภาส

เฉพาะทาง : โรคจอประสาทตาและวุ้นน้ำตา ประจำศูนย์ : ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง

นายแพทย์ ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำศูนย์ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทันตแพทย์หญิง สุชญา ตันตระโชติ

เฉพาะทาง : ทันตกรรมหัตถการ ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตแพทย์หญิง ศุภางค์ ตันตระกูล

เฉพาะทาง : ปริทันตวิทยา ประจำศูนย์ : ศูนย์ปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์หญิง นพวรรณ อำไพสุวรรณ

เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม

ทันตแพทย์หญิง หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล

เฉพาะทาง : ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม ประจำศูนย์ : ศูนย์ทันตกรรมประดิษฐ์และรากฟันเทียม